15

Nisan

blog-img

Naklihane ( Ev eşyası ) Türkiye’ye Kesin Dönüş

Naklihane Ev Eşyası Hakkında

Naklihane ( Ev eşyası ) Türkiye’ye  Kesin Dönüş

4458 sayılı Gümrük Kanununun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi ile Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait serbest dolaşıma sokulacak her türlü kullanılmış ev eşyasının gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir..

Eşyalarını Türkiye’ye Getirecek Kişiye Ait Şartlar

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi kapsamında gümrük vergisinden muaf kullanılmış ev eşyası ithali aşağıda belirtilen kişiler tarafından yapılabilir.

a) Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp, bu görevlerinden dönen devlet memurları hariç, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az 24 ay ikamet eden gerçek kişiler (Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süreyle geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak bu süreler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki kanuni ikamet yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez.),

b)Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atandıktan sonra bu  görevlerinden dönen devlet memurları.

Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı memlekete atanan memurların yeni tayin edildikleri memleketin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı olması nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerine veya göndermelerine zorunluluk hasıl olan Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki eşya için de muafiyet hükümleri uygulanır.

Geçici görevle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında görevlendirilenler ile daimi görevi uhdesinde olduğu halde izinli veya davet üzerine geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine gelen memurlar kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanamazlar.

c) Eşinden ayrı olarak yurt dışında bulunan ve ev kurmuş olan gerçek kişiler de bu muafiyetten yararlanır. Ayrıca, karı ve kocanın her ikisi de Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ancak ayrı yaşıyorlar ise eşlerin bu muafiyetten yararlanabilmeleri için boşanma veya ayrılık durumunun mahkeme kararıyla belgelendirilmesi gerekir.

Kullanılmış ev eşyası muafiyeti aile ünitesine göre uygulanır. Karı, koca ve çocuklar bir aile ünitesi sayılır.

d) Ailesi ile birlikte oturan çocuklar reşit olmalarından sonra ikametlerine 24 ay veya daha fazla devam etmiş olmaları halinde, kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanır.

Getirilecek Eşyaya ilişkin Şartlar

Evde kullanılabilen oturma takımı, yemek odası takımı, yatak odası takımı ve salon eşyası, mutfak takımları ile kişisel bilgisayar ve aksesuarları ile Çapı 120 cm. kadar olan Çanak Anten(120 cm dahil) olan uydu (çanak) antenler ev eşyası kabul edilir.

Muafiyet uygulanabilmesi için eşya;

a)Kişisel Ev eşyası olmalıdır,

b)Kullanılmış olmalıdır,

c)Türkiye’ye kesin dönüş yapan kişiye yani İthal edene ait olmalıdır,

d)Naklihane ( kesin Dönüş Konsolosluktan kesin dönüş yazısı almış olmak ) suretiyle getirilmelidir,

e)Kişinin beraberinde veya gelişinden 2 ay önce ya da 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilebilir ve  serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulabilir.


Gümrük işlemleri için Gümrük İdaresine İbraz Edilecek Belgeler

Gümrük idarelerince kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilebilmesi için, kullanılmış ev eşyası ithal etmek isteyen kişilerin aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri gerekirlidir.

a) 2 nci maddesinin (a) bendi kapsamında getirilecek eşya için ikametin nakledildiğine ilişkin mahalli konsolosluklarımızdan alınacak ikamet nakil belgesi. Kesin Dönüş için Türkiye’ye geldikten sonrada ikamet edeceği adrese bağlı muhtarlıktan ikametgah kağıdı.

b) Zayiinden alınmış ve veriliş tarihi 2 yılı doldurmamış yeni pasaportlarda yurtdışında 24 aydan fazla ikamet edildiğine dair konsolosluktan alınan belge.

c) Pasaportunda daha önce naklihane yaptığına ilişkin kayıt bulunan kişilerin muafen kullanılmış ev eşyası ithali edebilmeleri  için, yurtdışında tekrar ikamet ettiğini ve 24 ay kaldıktan sonra tekrar yurda kesin döndüğüne dair konsolosluktan alacağı belge.

d) 2 nci maddenin (b) bendi kapsamında getirilecek eşya için atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kuruluşlar tarafından verilecek belge.

Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanan kamu görevlilerinin eşleri tarafından,eşlerinin yurt dışında görevli olduklarına ve görev sürelerinin sona ermediğine dair ilgili resmi makamlardan aldıkları belgeyi ibraz etmeleri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etmeleri ve eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden 2 ay önce veya 6 ay sonraki süreler içerisinde getirilmiş olması halinde ikametgah nakil belgesi aranmaksızın kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlandırılır. Yurt dışında görev yapan eşinin pasaportuna da eşinin naklihane hakkından yararlandığı şerhi düşülür.

Görev için Yurt dışına çıkan Kamu Görevlilerinin Kullanılmış Ev Eşyasına İlişkin Gümrük İşlemleri

Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp bu görevlerinden dönen devlet memurları tarafından görevin sona erdiğine ilişkin belgenin ibrazı üzerine getirdikleri kullanılmış ev eşyasının muafen ithaline izin verilir.

Sürekli görevle yabancı memlekette bulunmakta iken yine sürekli görevle başka yabancı bir memlekete atanan Türk memurların, yeni atandığı yabancı memleketin uzaklığı veya iklim şartları veya görev değişikliğindeki özellikler (Elçilik Müsteşarlarının elçi veya Başkonsolos gibi lojmanı ve ev eşyası bulunan başka görevlere atanmaları gibi) nedeniyle, eşyasını Türkiye’ye getirmek veya göndermek istemesi halinde aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekir:

a) Sürekli görevle bulunduğu yabancı memleketten yine sürekli görevle başka bir memlekete naklen atanan memur Türkiye’ye getirmek veya götürmek istediği eşyanın cins ve miktarını gösteren ayrıntılı 4 nüsha eşya listesini eklemek suretiyle durumu bir dilekçe ile bağlı olduğu bakanlığa bildirir. Bu dilekçede ayrıca eşyanın getirileceği veya gönderileceği gümrük idaresi de belirtilir.

b) Atamayı yapan Bakanlıkça memurun isteğinin incelenmesi neticesinde eşyasını Türkiye’ye getirmesi veya göndermesinde zaruret bulunduğu kabul edilir ve istek uygun görülürse, durum eşya listesinin 3 nüshası da eklenmek suretiyle Gümrük Müsteşarlığına bildirilir.

c) Gümrük Müsteşarlığınca eşyanın naklihane eşyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eşyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve isteğin uygun görülmesi halinde ilgili gümrük idaresine talimat verilir. Ayrıca, ilgili bakanlığa da bilgi verilir.

Gümrük idaresi, ithal edilen eşyanın cins ve miktarını gösterir listeyi onaylayarak bir örneğini ilgiliye verir.

Memur, yurt dışında yer değişikliği sırasında bir kısım eşyasını Türkiye’ye ithal için izin alıp daha sonra bunu gerçekleştiremediği takdirde durumu yazı ile bağlı bulunduğu bakanlık vasıtasıyla Gümrük Müsteşarlığına bildirir.

d) Memur, son atandığı yabancı memleketten Türkiye’ye kesin olarak dönüşünde, ikinci parti eşya getirmesi veya göndermek istemesi halinde, bir dilekçe ile ilgili gümrük müdürlüğüne başvurur ve bu dilekçeye eşyanın ayrıntılı 3 nüsha listesini ve örneği (EK 1) de bulunan belge ile yer değiştirme sırasında ithal ettiği eşyasının gümrükçe onaylı listesini ekler.

e) İlgili gümrük müdürlüğünce dilekçenin incelenmesi sonunda ikinci partiyi teşkil eden eşyanın cins ve miktarı bakımından, önce getirilen ve vergi muafiyeti uygulanan eşyadan başka eşya olduğunun anlaşılması halinde muaf en ithaline izin verilir.

Kullanılmış Ev Eşyası İthal Hakkının Kullanılması

Kullanılmış ev eşyası hakkı bir partide kullanılabileceği gibi, Türkiye Gümrük Bölgesine girişten 2 ay önce veya 6 ay sonraki süre içinde olmak kaydıyla muhtelif partiler halinde de kullanılabilir.

Sonradan gelen eşyanın ithali sırasında daha önce düzenlenen tek tip gümrük beyannamesi gümrük idaresince mutlaka görülür ve böylece mükerrer eşya ithaline izin verilmez.

Aile ünitesine göre hak doğumundan sonra eşlerden birisi tarafından yapılan ithalden sonra diğer eşin sonradan eşya getirmesi halinde de önceki tek tip gümrük beyannamesi görülerek, mükerrer eşya ithaline izin verilmez.


Hemen üye olun Firmanızı kaydedin, Daha fazla Müşteriye Ulaşın Teklif alın - Teklif Verin

nakliye-islerinizi-arttirin nakliye-islerinizi-arttirin
Yüksek Kazanç

Potansiyel müşterileri Nakliyehane üzerinden bulun

planli-nakliye-isi-yapin planli-nakliye-isi-yapin
Daha Fazla İş

Gerçek kişilerden gelen tekliflere fiyat verin

evden-eve-nakliye-isi-bul evden-eve-nakliye-isi-bul
Güvenilir Firmalar

Teklif istekleriniz profesyonel firmalar tarafından yanıtlansın

ucretsiz-nakliyeci-websitesi ucretsiz-nakliyeci-websitesi
Nakliye İlanları

Şehirlerarası, Uluslararası Nakliye İşlerini Nakliyehane'de bulursunuz.